Vydali sme dva odborné dokumenty

Vydali sme dva odborné dokumenty
Výsledkom mapovania, prieskumov a spracovania poznatkov sú dva odborné dokumenty: Vývoj tradičného odevu Podpoľania a jeho premeny od konca 19.storočia do prvej polovice 20.storočia, Sakrálne pamiatky, stavby a prvky ľudovej architektúry Podpoľania.  


Tradičný odev, ľudovú architektúru a sakrálne pamiatky považujeme za hodnoty Podpoľania, ktoré je dôležité poznať, vážiť si a urobiť všetko pre ich zachovanie. Našou činnosťou chceme prispieť k uchovaniu týchto kultúrnych hodnôt Podpoľania a preto sme sa schuťou pustili do činností, ktoré dúfajme napomôžu.

V rámci medzinárodného projektu sme zrealizovali prieskum a mapovanie vo vymedzenom území obcí Podpoľania: Detva, Hriňová, Látky, Detvianska Huta, Korytárky, Kriváň, Podkriváň, Stará Huta, Horný Tisovník, Klokoč, Slatinské Lazy, Vígľaš, Zvolenská Slatina , Očová, Dúbravy, Vígľašská Huta Kalinka, Stožok, Hrochoť.

Prebehli stretnutia s ľuďmi v území, získavanie odborných zdrojov a informácii, vytvorenie a získanie dokumentačných ako aj historických fotografií, zameranie vybraných ešte existujúcich objektov ľudovej architektúry, spracovanie nákresov a schém, spracovanie výsledkov prieskumov a získaných podkladov. Na spracovaní dokumentov sa podieľali odborníci, veľmi si ceníme aj spoluprácu ľudí, ktorí boli ochotní sa podeliť o svoje poznatky, autentické skúsenosti, dovolili nám nahliadnuť do súktormných zbierok či nám sprístupnili hodnotné objekty ľudovej architektúry a sakrálnych pamiatok. 

Výsledkom našej činnosti sú odborné dokumenty:

Vývoj tradičného odevu Podpoľania a jeho premeny od konca 19.storočia do prvej polovice 20.storočia - autorka PhDr. Anna Ostrihoňová

Sakrálne pamiatky, stavby a prvky ľudovej architektúry Podpoľania  - autor Peter Brada a kolektív