Kultúrna cesta Podpoľanie

Zážitky a pozoruhodnosti na Podpoľaní.

Kultúrna cesta Podpoľanie na FCB

Ponuka, aktuality, zaujímavosti, novinky, termíny, ... zážitkového programu Kultúrna cesta Podpoľanie môžte sledovať na 

https://www.facebook.com/KulturnaCestaPodpolanie/

Staňte sa sledovateľom.

Letná sezóna 2020

Do letnej sezóny 2020 Kultúrnej cesty Podpoľanie vstupujeme s ponukou predaja:

  • 2 programy pre školské výlety, ktoré nám do svojej ponuky zahrnulo OZ VYDRA Čierny Balog  (ponukové letáky sú v prílohe)
  • 4 zážitkové produkty, ktoré budú ponúkané prostredníctvom portálu www.zahoramizadolami.sk (zážitkové produkty: Farma pod Melichovou skalou, Opáč podpoliansku náturu, Škola vyšívania krivou ihlou, Zatočte s keramikou). Zážitkové produkty je možné dopĺňať o ďalšie
  • ponuka služieb subjektov zapojených do produktu Kultúrna cesta Podpoľanie pod spoločnou značkou KCP 

 

Kontaktné miesto CR pre Podpoľanie

Kontaktné miesto CR Podpoľanie:

info@regionpodpolanie.sk

Michaela Malatincová, OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie, 0948 874 635

Katarína Kamenská, Turistické informačné centrum Hriňová, 0918 877 561

budova Turistického informačného centra v Hriňovej

Pracovné stretnutie aktérov v CR

16. januára sa aktéri cestovného ruchu v Podpoľaní stretli  na pracovnom stretnutí na Bratkovici, Chata Tri lipy, kde sme diskutovali o letnej sezóne 2020 produktu Kultúrna cesta Podpoľanie, ktorej rozbeh Komunikačné Centrum Detva, n.o. pripravuje v spolupráci s Občianskym združením VYDRA Čierny Balog.

Veľmi zaujímavé a aktívne stretnutie prinieslo konkrétne výsledky:

Pozíciu regionálneho tour operátora sa rozhodlo podporiť a personálne zabezpečiť mesto Hriňová, prostredníctvom TIC Hriňová. Takže OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie s pracoviskom v Hriňovej a TIC Hriňová, vytvoria kontaktné miesto cestovného ruchu pre návštevníkov nášho regiónu a poskytovateľov služieb CR z Podpoľania.

Veľmi sa tešíme na spoluprácu.

Projekt Palocland - Hont- Podpoľanie ukončený

Komunikačné Centrum Detva, n.o. ukončilo k 31.12.2019 aktivity, ktoré sa realizovali v rámci projektu Palócland - Hont - Podpoľanie,  v rámci programu „Intereg V-A Program spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020“ . Projekt spolupráce sa uskutočnil v 6 partnerských územiach v maďarskom a slovenskom pohraničí.

Projekt sa realizoval v období od 1.1.2018 - 31.12.2019 a bol našou organizáciou zrealizovaný v plnom rozsahu.

Zrealizované činnosti a ich výstupy prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva Podpoľania a jeho využitia v rámci rozvoja cestovného ruchu. 

Výsledkom projektu je pripravený nový zážitkový produkt cestovného ruchu KULTÚRNA CESTA PODPOĽANIE, v rámci ktorého sú a v budúcnosti budú využívané konkrétne výstupy projektu. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, s mestom Hriňová a Turistickým informačným centrom v Hriňovej, s občianskym združením VYDRA Čieny Balog vstupujeme do prvej turistickej sezóny 2020. Zodpovedne sa pripravujeme a tešíme sa na návštevníkov Podpoľania.

Výstupy projektu Palócland - Hont - Podpoľanie:

Zážitkový produkt Kultúrna cesta Podpoľanie - označených 35 zaradených miest a zážitkov informačnými tabuľami alebo mapami, označených ďalších 35 miest kultúrneho významu emblémom Kultúrna cesta Podpoľanie

Marketingová podpora produktu Kultúrna cesta Podpoľanie:

- kalendár podujatí Podpoľania (plagát)

- tlačená mapa regiónu s vyznačenými bodmi produktu

- zábavná prenosná fotostena.

K návrhu a marketingovej prezentácii produktu prispeli výstupy:

- návrh loga a dizajn manuál Kultúrna cesta Podpoľanie. Všetky výstupy v spojení s prezentáciou produktu Kultúrna cesta Podpoľanie sú riešené v jednotnom dizajne navrhnutého dizajn manuálu.

prieskumy, prípravná dokumentácia a marketingová stratégia produktu Kultúrna cesta Podpoľanie

Zrenovovaných 16 ks historických bicyklov, ktoré budú prezentované formou výstavy v rámci Lazníckeho dvora pod Pôjdami a zriadili sme aj požičovňu týchto bicyklov.Laznícky dvor pod Pôjdami a požičovňa sú  súčasťou ponuky produktu KCP .

Vyrobených 30 replík tradičných odevov Podpoľania - prezentované budú formou výstav. Spolupracujeme na pláne výstav s BBSK, s odborom kultúry pre realizáciu výstav a prehliadok tradičných odvov Podpoľania v rámci kraja. Našim plánom je zrealizovať výstavy aj v zahraničí.

Vyhotovené 3 prenosné objekty - ukážky ľudovej architektúry Podpoľania. Objekty sú prístupné verejnosti ako výstava Laznícky dvor pod Pôjdami, v Detve. Iteriér a exteriér je doplnený ukážkami zariadení tradičného gazdovstva, zhotovenými v rámci projektu. Jedna časť objektov je využitá na expozíciu výstavy historických bicyklov.

Vydané prezentačné publikácie, ktoré sú bezplatne k dispozícii v našej organizácii, v Podpolianskom múzeu, Detvianskom ľudovom umení, publikácie prezentujeme a poskytujeme aj počas kultúrnych podujatí v regióne a odborných a vzdelávacích podujatí :

- Ľudová architektúra a sakrálne pamiatky Podpoľania - 1000 ks

- Tradičný odev Podpoľania a jeho premeny - 1 000 ks

Spracované 2 odborné štúdie, ako podklad pre zostavenie prezentačných publikácii.. Štúdie boli vytlačené v počte 10 ks, pre záujemcov je možné poskytnúť štúdie na CD nosiči:

- Sakrálne pamiatky a ľudová architektúra Podpoľania

- Vývoj tradičného odevu Podpoľania a jeho premeny 

Zorganizované prezentačné podujatia výstupov projektu ako sprievodné podujatia 54. ročníka FSP v Detve:

- módna prehliadka tradičných odevov Podpoľania, ktorá bola obohatená o modely s prvkami tradičnej ornamentiky Podpoľania súčasných návrhárok

- Podpoliansky dvor - ukážka objektov tradičnej ľudovej architektúry, súčasťou ktorého bol Slovensko-maďarský dvor ako prezentácia aktivít partnerov projektu.

 

Financovanie projektu